تصوير یادگاری لاله شفیع زاده همسر خسرو حیدری با نوید محمدزاده

لاله شفیع زاده همسر خسرو حیدری

لاله شفیع زاده, تصوير جدیدی از خودش را منتشر کرده هست.لاله شفیع زاده همسر خسرو حیدری, عکسی به یادگار با نوید محمدزاده گرفته هست و یک شوخی با وی کرده هست.

لاله شفیع زاده نوشت:

*****

سمیه نرو …

لاله شفیع زاده کنار نوید محمدزاده

همسر خسرو حیدری

لاله شفیع زاده کنار نوید محمدزاده

همسر خسرو حیدری کنار نوید محمدزاده